"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

Илгээх товч ямар нөхцөлд идэвхитэй байх вэ?

Таны RINEX өгөгдлийн форматад тавигдах шаардлага бүрэн биелсэн эсэхийг шалгана уу. 

Ялангуяа хэмжилт хийсэн хүлээн авагч, антены мэдээлэл нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн антены жагсаалт-д, хүлээн авагч нь хүлээн авагчийн жагсаалт-д байхгүй бол тэгшитгэн бодолт хийх боломжгүй юм.

Уншсан: 598

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар