"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

CORS-ийн сүлжээний байрлал, өндрийн мониторингийг харах
Уншсан: 1200

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар