"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын байрлал өндөр, өгөгдлийн бэлэн байдлын мониторинг

Станц сонгох:

Он сонгох:

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар