"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар