Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. ova2 120 90% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
2. ub03 120 90% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
3. sea1 120 90% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
4. goa1 120 90% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
5. tuv1 120 90% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
6. bua1 120 90% Булган аймаг ГХБХБГ
7. sua2 120 90% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
8. oma2 120 90% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
9. sua1 120 90% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
10. huv1 120 90% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
11. ub01 120 90% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
12. dog2 120 90% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
13. ub05 120 90% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
14. drhn 120 90% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
15. doa1 120 90% Дорнод аймаг ГХБХБГ
16. bgnr 120 90% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
17. hea1 120 90% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
18. dua1 120 90% Дундговь аймаг ГХБХБГ
19. uva2 120 90% Увс аймаг ГХБХБГ
20. bho2 120 90% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
21. bua2 120 90% Булган аймаг ГХБХБГ
22. doa2 120 90% Дорнод аймаг ГХБХБГ
23. boa1 120 90% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
24. oma1 120 90% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
25. ub04 120 90% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
26. erdn 119 90% Орхон аймаг ГХБХБГ
27. zav1 119 90% Завхан аймаг ГХБХБГ
28. dua2 118 89% Дундговь аймаг ГХБХБГ
29. bho1 117 88% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
30. ara1 117 88% Архангай аймаг ГХБХБГ
31. ova1 116 87% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
32. dog1 116 87% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
33. zav2 116 87% Завхан аймаг ГХБХБГ
34. tuv2 116 87% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
35. oma3 115 87% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
36. uva1 109 82% Увс аймаг ГХБХБГ
37. hoa1 104 78% Ховд аймаг ГХБХБГ
38. sea2 101 76% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
39. hea2 90 68% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
40. gsa1 88 66% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
41. huv2 73 55% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
bgnr, bho1, bho2, boa1, bua1, bua2, doa1, dog1, dog2, drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hea1, hoa1, huv1, oma1, oma2, ova1, ova2, sea1, sua1, sua2, uva1, ub01, zav1, ub05, tuv1, doa2, tuv2, ub03, ub04, uva2, sea2, huv2, hea2, dua2, zav2, ara1,
Холболт тасарсан:3
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. hoa2 04:33:01, 2020-06-16 Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
2. twnt 07:13:02, 2021-04-26 ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ Б.Төгөлдөрбаяр 262461 98111114
3. oma3 07:02:01, 2021-04-27 Өмнөговь аймаг ГХБХБГ М.Оюун-Эрдэнэ 88533026 88046669
Засвартай:0
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
Одоо холболт тасарсан 3 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.