Нэмэлт системийг сонгоно уу :

Таны GNSS-ийн өгөгдөл нь:

  1. Статик горимд хэмжигдсэн байх
  2. Хамгийн багадаа 2 ба түүнээс дээш цагийн өгөгдөл байх
  3. Геодезийн сүлжээний шаардлага хангасан хос долгионы хүлээн авагчаар хэмжсэн байх
  4. RINEX форматаар байх
  5. IGS-ийн файл дугаарлалтын стандартад заасны дагуу нэрлэгдсэн байх
  XXXXDDDS.YYo
  - XXXX – Хэмжсэн цэгийн нэр
  - DDD-Жилийн өдөр (GPS-ийн өдөр, 001-365)
  - S-хэмжсэн хугацааны урт (0-9, а-Z)
  - YY-хэмжилт хийсэн оны сүүлийн 2 орон (2018 үед 18 )Жишээ нь: gunt2170.18o

CORS-ын байрлалын мониторинг ( Статик өгөгдөл, RTK засварын талаар эндээс):